در ارائه این واژه نامه تخصصی تلاش شده است، بخشی از عبارات و اصطلاحات موجود در مدیریت ریسک مالی براساس راهنمای انگلیسی و فارسی ارائه شود. سعی خواهد شد روزانه تعدادی از لغات از سایر حوزه های مدیریتی نیز جهت بهره برداری به همراه شرح انگلیسی و فارسی در اختیارتان قرارگیرد.
Read stories