مولفه های مهم در سرمایه ذهنی عبارت است از :

۱. سرمایه انسانی؛ به دانش، مهارت و کارآیی کارکنان در سازمان، سرمایه انسانی اطلاق می شود. که شامل؛ نگرش، کارآیی، آموزش،  دانش و مهارت .

۲.سرمایه مشتری،: ارزش ارتباطات سازمان با مشتریان که شامل: مارک، اسم شرکت، کانال توزیع، فرانشیز، و وفاداری مشتری.

۳. سرمایه ساختاری: منظور از این سرمایه فرآیند، ساختارها، سیستم های اطلاعاتی و ویژگی های ذهنی است. که شامل؛ حق انحصاری، فرهنگ سازمانی، حق طراحی، روابط مالی، زیربنای تکنولوژی اطلاعات، فرآیند مدیریتی، انواع خدمات، خدمات بازار، رموز تجاری و علامت تجاری، را در برمی گیرد.
از آنجا که در هر سازمانی *مدیریت*، سرمایه های انسانی، ساختاری و مشتری را اداره می کند می توان گفت همه سازمانها تا حدی * مدیریت دانش* را بکار می برند.