توضیحات

دانش مدیریت درست دراداره محیط کار با نگاه مناسب وخردمندانه در روابط صحیح با مشتریان

مجموعه تعریف شده با عنوان " هوش رفتاری درمدیریت شعب بانک" درقابل فیلم آموزشی و در(4) اپیزود با زمانبندی 20 دقیقه ای درمجموع 80 دقیقه برنامه آموزشی جامع، توسط هلدینگ آموزشی و پژوهشی مدیریت راهبردی تهیه ودراختیار علاقمند درنظام بانکداری قرارمی گیرد.

 

مشاهده اطلاعات دوره