آکادمی تربیت مدیران پرتفولیو
آموزش مدیر پوتفوی
" ارتقاء دانش مدیران سرمایه گذار و تحلیل گران مالی"

 

بصورت: غیرحضوری(آنلاین)

مدرسین دوره: 
باهمکاری اساتید دانشکده مالی 
و مدیران بازارسرمایه

مقدمه
یکی از چالش های اساسی تصميم گيری مدیران پرتفوی درشرکت ها نحوه مديريت سرمایه است. برای رفع اين چالش در سرمایه شرکت دوره مذکورارائه میگردد.هدف اين دوره رسيدن به مدلی برای تحليل پرتفوی وشناسايی استراتژی متناسب سرمایه گذاری برای مديران پرتفوی است.این برنامه قابلیت کاربردعلمی وتئوری دربازارهای مالی وسرمایه گذاری را داشته، تا مدیران قادربه استفاده ازاصول درسطح عملیاتی سازمان برای تصمیمات خدمات مالی متمرکز را تجربه کنند. 

اهداف دوره:
    درک مدیر پرتفوی ازبازاهای داخلی وجهانی
    ارزش آفرینی شرکت درعملکرد مالی
    تعادل ریسک/ بازده وافق زمانی را درمدیریت پرتفوی درک کنید
    درک نیازمشتری، تخصیص دارایی واستراتژی حفظ مشتری
    محصولات وخدمات مالی خود وسازمان را بطورموثرتری به بازارعرضه کنید
    فرصت های بازاررا درمنطقه محلی و جهانی شناسایی کنید

مزایای شرکت دردوره:
    ارائه آخرین پیشرفت های موجود درتئوری مدرن با اتخاذ بهترین روش های بین المللی درارتقاء دانش و مهارت  
    لیستی ازتکنیک های اصلی وکاربردی درمدیریت سرمایه، تا درطول زندگی حرفه ای شما باقی خواهد ماند.
    برنامه ریزی ترکیبی بهینه دراستراتژی توسعه کسب و کار
    استراتژی برای مدیریت ریسک وحداکثررساندن پیچیدگی سرمایه گذاری در بازارهای نوظهور 

شرکت / ثبت نام در آکادمی تربیت مدیران پرتفولیو - آموزش مدیر پوتفوی

دوره آموزشی تعریف شده کاملا تخصصی بوده و بنابه درخواست متقاضیان سازمانی قابل برنامه ریزی وانجام خواهدبود. درصورت تمایل به نحوه وشرایط برگزاری دوره می توانید با واحدآموزش از طریق تماس تلفنی و یا ارسال ایمیل به نشانی [email protected]  با واحد آموزش از جزئیات دوره اطلاع کسب نمائید.